Meny

Vedtekter

Vedtekter

§1
Klubbens navn er Mercedes-Benz Entusiastklubb

§2
Klubbens formål er:Å fremme interessen for Mercedes-Benz, skape et miljø rundt merket og arbeide for Mercedes-Benz’ beste i Norge og internasjonalt.

§3
Enhver person kan bli medlem, dog ikke personer som er ekskludert eller strøket fra annen klubb som driver tilsvarende virksomhet i Norge, uten anbefaling fra denne.Klubbens styre kan videre nekte opptagelse av personer som antas å kunne skade klubben og/eller klubbens formål.Styret kan anmode om uttreden eller foreta eksklusjon av medlem. Beslutning om eksklusjon krever tilslutning fra et fulltallig styre. Styret kan også foreta stryking av medlemmer grunnet manglende kontingent.Personer som er nektet opptagelse samt medlemmer som er strøket eller ekskludert kan etter søknad bli opptatt/gjeninntatt som medlem når stryking/eksklusjon er bortfalt. En samlet styrevurdering avgjør om opptagelse/gjeninntagelse skal godtas.

§4
Den årlige kontingenten fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling ved påkrav. Melding om kontingentinnbetaling skal sendes til medlemmets sist kjente adresse senest 4 uker før forfall. Medlem som ønsker å tre ut av klubben må meddele dette til styret innen 2 uker før forfall av kontingent.

§5
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Det ordinære årsmøtet som skal avholdes årlig skal behandle og avgjøre:Godkjenne klubbens regnskap samt årsberetning fra styret og revisjonsrapportenVelge leder for styret for 1 år, samt velge representanter til de andre vervene i klubben for 2 år av gangen (minst kasserer og medlemsansvarlig)Vedta endringer i vedtekterBehandle saker som fremgår av møteinnkallingen

§6
Innkallelse til årsmøtet, ordinært eller ekstraordinært, skal være poststemplet senest 20 dager før avholdelsen, og skal foretas enten gjennompublisering i medlemsbladet eller per e-post/brev til sist kjente adresse for medlemmet.Enhver innkallelse skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles på årsmøtet. Alle innkommende forslag, samt forslag til valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor skal vedlegges. Saker som ikke er oppført på dagsorden skal ikke behandles. Forslag fra medlemmer må være styret i hende senest 2 måneder før møtet.

§7
Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år. Stemme kan avgis ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.Forhåndsstemme skal være skriftlig og være fremlagt for styret senest innen årsmøtet er erklært åpnet. Forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt som sendes styret eller leveres årsmøtet i en annen konvolutt merket “Forhåndsstemme” og medlemmets navn. Forhåndsstemme som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav kan forkastes.

§8
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmer på årsmøtet. Øvrige årsmøtevedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet flertallskrav er særskilt fastsatt.

§9
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av klubbens samlede medlemmer har innsendt skriftlig anmodning. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan kun saker som fremgår av innkallelsen behandles. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal være vedlagt en begrunnelse for kravet om behandling av gjeldende sak/saker.

§10
Leder som velges av årsmøtet ved særskilt valg velges for et år av gangen. Styremedlemmer velges for to år av gangen.Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet, her velges nestleder for styret. I det tilfelle at styreformann ikke er tilgjengelig skal denne fremme lederens meninger.Som valgbare til tillitsverv er alle som oppfyller kravene til å være medlem, i henhold til §3.

§11
Leder innkaller styret til styremøter. I leders fravær er det nestleder som innkaller styret til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når leder, eller i dennes fravær nestleder, er til stede med tillegg av et antall styremedlemmer slik at minst halvparten av det samlede styret er tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende styreleder dobbeltstemme.Styret forestår den daglige driften av klubben, forvalter dens midler og fremmer klubbens formål på beste måte. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret fører referat fra styremøtene. Møtereferatene oppbevares i klubbens arkiver.Styret skal forestå innkallelse til årsmøtet, ordinære som ekstraordinære, og forberede de saker som skal behandles på gjeldende årsmøte.Styret tilsetter redaktør for medlemsbladet og skal gi generelle retningslinjer for redaktørens arbeid. Styret holder medlemmene fortløpende orientert om klubbens aktiviteter gjennom medlemsbladet og egen webside på internett.

§12
Utnevnelse av æresmedlem skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Det voteres uten diskusjon. Forslag til æresmedlem fremmes av styret.

§13
Klubben kan oppløses etter vedtak på 2 fortløpende ordinære årsmøter, begge med 3/4 flertall. Ved eventuell oppløsning overlates klubbens midler til veldedig organisasjon som vil bli valgt.